Stadsboerderij de Balijhoeve in de steigers

De Balijhoeve is gelegen in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen en was ooit de parel van de Floriade. Stadsboerderijen zijn populair in Zoetermeer en voorzien in een belangrijke maatschappelijke behoefte. De Balijhoeve is echter sterk gedateerd, heeft een zichtbare achterstand in onderhoud en een beperkte horecavoorziening. Het vraagstuk hoe hier mee om te gaan, leidde tot het besluit van het college van Zoetermeer om met de wijk en andere belanghebbenden het gesprek aan te gaan over de toekomst van de Balijhoeve. De Samenspraakgroep Balijhoeve (SAMBA-groep) heeft met veel enthousiasme dit initiatief opgepakt, wat in maart 2016 resulteerde in de ‘Kansenkaart voor de Balijhoeve’. Op dit advies reageerde het gemeentebestuur positief, met het verzoek dit verder uit te werken. De gemeente Zoetermeer heeft de Social Impact Factory gevraagd om dit proces te begeleiden en om tot een concreet plan te komen.

Toekomstbestendige Balijhoeve

De inzet is te komen tot een stadsboerderij die op termijn zichzelf kan bedruipen, in aanmerking genomen dat de boerderij maatschappelijke opbrengsten realiseert en mogelijk ook schadelastbeperking voor de gemeente realiseert een veel hoger maatschappelijk rendement en op termijn substantieel lagere exploitatielasten voor de gemeente.

Hiertoe is de SAMBA-groep op zoek gegaan naar partners in de stad, naar strategische samenwerkingsverbanden en naar mogelijkheden om functies en activiteiten te combineren. Deze inspanningen om duidelijke en renderende samenwerkingsafspraken te maken met betrokken partijen hebben geresulteerd in het rapport “De Balijhoeve in de steigers”. In dit rapport worden de mogelijkheden voor educatie, sociale ontmoeting en zorg op de toekomstige Balijhoeve grondig verkend.

samba-logo

Hieronder schetsen wij de belangrijkste uitgangspunten:

Sociale ontmoeting en zorg

De Balijhoeve vervult een belangrijke rol in de wijk Rokkeveen, een wijk die veroudert en vergrijst. Naast fysieke renovatie van de wijk is daarom ook sociale innovatie noodzakelijk. Een aansprekende, vraaggerichte combinatie van diverse activiteiten voor jong en oud op een aansprekende locatie biedt interessante perspectieven voor meer sociale contacten en een versterking van de sociale structuur. Op een educatieve, recreatieve en zorgzame Balijhoeve ontstaat een ‘gemeenschap’ met activiteiten voor kinderen, actieve volwassenen en ouderen. De nieuwe Balijhoeve organiseert ontmoetingen, in combinatie met ‘maaltijdbereiding voor en door ouderen’, een maatjesproject completeert het ‘door en voor elkaar zorgen’. Deze cliënten wordt professionele dagopvang geboden in een inspirerende setting en mantelzorgers ontzorgd.

Ondernemende dagbesteding

Een zo natuurlijk mogelijke omgeving in combinatie met de bijzondere faciliteiten van een stads(zorg)boerderij is voor een aantal cliënten van zorginstellingen erg aantrekkelijk. Mensen met een beperking zullen ook elders op de Balijhoeve en in het Balijbos kunnen worden ingezet. De functies die zij vervullen worden optimaal afgestemd op hun ontwikkelingsmogelijkheden en zorgvuldig begeleid. De professionele begeleiding daarvan combineren we met de inzet van mensen met een beperking, mede als ontwikkelingstraject naar een reguliere functie op de arbeidsmarkt, ook voor vrijwilligers en mensen die om andere redenen op zoek zijn naar een nuttige dagbesteding zal plaatsvinden op verschillende functies op de Balijhoeve, zonder de Balijhoeve een karakter van ‘zorgboerderij’ krijgt. Ook voor wat betreft re-integratie, ‘social return’, de inpassing van vluchtelingen en wandelend vergaderen voor bedrijven biedt de Balijhoeve perspectieven om op een effectieve en efficiënte wijze een rol te vervullen.

Verdienmodel

Om toekomstbestendig te zijn en de benodigde investeringen op de lange termijn terug te kunnen verdienen, is er voor verschillende functies (recreatie, educatie, sociale ontmoeting en zorg) op de Balijhoeve een verdienmodel ontwikkeld: Horeca, verhuur van ruimtes op maat, winkel, financiering dagopvang uit zorgbudgetten, bijdragen uit fondsen en in natura door inzet van sociaal ondernemers en vrijwilligers.