Admin

Afgeronde Challenge

Maatwerkvervoer

Maatschappelijk vraagstuk

De gemeente streeft ernaar dat inwoners met een beperking zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van aanwezige faciliteiten. Bij voorkeur gebeurt dit door gebruik te maken initiatieven uit de maatschappij die financieel haalbaar zijn. Doordat er weinig maatschappelijke vervoersinitiatieven zijn en er een ontwikkeling is waarbij steeds meer buslijnen verdwijnen, dreigt het beroep op (dure) gesubsidieerde maatwerkoplossingen te groot te worden.

Wat hebben wij gedaan?

Oplossingen voor een groot maatschappelijk probleem uitvragen door een prijsvraag te organiseren, dat is een andere manier van werken! De gemeente Utrecht en de Social Impact Factory gingen in de challenge Maatwerkvervoer op zoek naar sociale, innovatieve oplossingen voor maatwerkvervoer voor kwetsbare doelgroepen. Deze initiatiefnemers werden begeleid door ons om hun plannen aan te scherpen. Vervolgens vond er een selectieronde plaats en een pitch-evenement

Oplossingen

Winnaars van de finale waren twee initiatieven met zeer uiteenlopende oplossingen. De Reiskoffer krijgt € 75.000 om in Utrecht een pilot te organiseren voor leerlingenvervoer. In de Reiskoffer zijn verschillende reis-ondersteunende producten opgenomen die de gebruiker in staat stellen zelfstandig te gaan reizen. BuurtMobiel krijgt € 25.000 om te investeren in de opstart van hun groene vervoersinitiatief voor ouderen in de wijk Overvecht.

Betrokken partijen

Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, De Reiskoffer en BuurtMobiel.

Planning

Eind januari 2016 was de Finale. In 2016 worden de pilots uitgerold en in 2017 getoetst op succes.

Afgeronde Challenge

De gezonde sociale wijk

Maatschappelijk vraagstuk

Stichtse Vecht wil toe naar zelf-organiserende wijken die vorm geven aan Wonen-Welzijn-Zorg, nu en in tien jaar. De inwoners van de wijk maken het verschil: zij hebben het voor het zeggen, en niet de aanbieders van diensten. Dat is de verandering die ze willen inzetten. De kanteling in uitvoering!

Wat hebben wij gedaan?

Wij hebben een coalitie gecreëerd van partijen die konden bijdragen aan de oplossing en de challenges begeleid. In een traject van ca. 12 weken werd het idee van vraagstuk naar oplossing gebracht. De Social Impact Factory draagt actief bij om de challenge ook in andere gemeenten elders op de kaart te zetten. Ook adviseren wij en geven wij de kaders om tot een duurzaam en schaalbaar verdienmodel van de oplossing te komen.

Oplossing

De coalitie heeft een wijkaanpak gerealiseerd om de kanteling in te zetten en de wijk te betrekken bij de vormgeving van wonen, welzijn en zorg. De Sociaal ondernemers The Social Firm en Zorgverslimming voeren de Pilot in Zebraspoor uit door op innovatieve manieren de behoeftes van de bewoners van een wijk op te halen en vervolgens specifiek vanuit deze behoeftes te gaan handelen. Daarmee worden de activiteiten in de wijk weer van bewoners zelf en kunnen de overige betrokken partijen (Wonen, Welzijn, Zorg en de Gemeente Stichtse Vecht) volstaan met het faciliteren van deze behoeftes.

Betrokken partijen

Gemeente Stichtse Vecht, zorgorganisatie Maria Dommer, woningbouwcorporatie Portaal, Welzijn Stichtse Vecht, Zorgverslimming en The Social Firm.

De challenge is gestart vanuit Initiate. Initiate is een gezamenlijk innovatieprogramma van en door gemeenten mogelijk gemaakt door de VNG. Daarbij haken ook anderen aan, zoals sociaal ondernemers en kennisinstituten.

Planning

Eind maart 2016 heeft de Impact Presentatie plaatsgevonden. In Stichtse Vecht worden de puntjes op de i gezet voor de ontwikkelde wijkaanpak om daarna deze toe te passen in pilotvorm in de wijk.

Afgeronde Challenge

De Wooncarrière

Maatschappelijk vraagstuk

Mensen die ouder worden en om die reden moeten verhuizen, zien dat meestal als een stap terug. Verhuis- of aanpasbeslissingen om de woning geschikt te maken voor de ouder wordende mens worden daardoor vaak uitgesteld, met alle gevolgen van dien. Hoe verleid je mensen tijdig, op het moment dat zij nog actief zijn, om na te denken over hoe zij willen wonen wanneer ze ouder worden?

Wat hebben wij gedaan?

Wij hebben partijen bij elkaar gebracht in een coalitie en de challenges begeleid. In een traject van ca. 12 weken is het idee van vraagstuk naar oplossing gebracht. De Social Impact Factory draagt actief bij om de challenge ook in andere gemeenten elders op de kaart te zetten. Ook adviseren wij en geven wij de kaders om tot een duurzaam en schaalbaar verdienmodel van de oplossing te komen.

De oplossingen

De coalitie heeft gekozen voor een positieve, verhalende en inspirerende campagne om ouderen de kansen voor de toekomst te laten zien en te ervaren. Daarvoor is een website-in-concept ontwikkeld. Op de zogenaamde dummypage met de werktitel Utrecht voor later staan verhalen centraal, zoals een interview met een bekende senior wijkbewoner. Daarbij bijt Cees Grimbergen het spits af. Er is ook te lezen hoe Marijke Sleurink (65) via verhuisadviseurs een geschikt appartement vond. Vanuit de succesverhalen wordt doorverwezen naar het gerelateerde aanbod, zoals verhuisadvies-op-maat en inzicht in producten en diensten die de volgende levensfase (nog) leuker maken. Het inzichtelijk maken en campagnevoeren over deze kansen voor senioren helpt de doelgroep in een vroeg stadium na te denken over hun volgende levensfase.

Betrokken partijen

Woonz, gemeente Utrecht, het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen (COSBO), de Adviescommissie Ouderen (ACO) en het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (Solgu).

De challenge is gestart vanuit Initiate. Initiate is een gezamenlijk innovatieprogramma van en door gemeenten mogelijk gemaakt door de VNG. Daarbij haken ook anderen aan, zoals sociaal ondernemers en kennisinstituten.

Planning

Eind maart 2016 heeft de Impact Presentatie plaatsgevonden. De coalitie gaat aan de slag met het vullen en verrijken van de campagne in de wijk Tuindorp. Na een succesvolle pilot in Tuindorp, is het de wens van de coalitie om de campagne uit te rollen over heel Utrecht en mogelijk zelfs daarbuiten.

Afgeronde Challenge

Online Nabuurschap

Maatschappelijke vraagstuk

In het verleden was de omgeving van inwoners kleiner en minder complex. Je kende elkaar, was vanuit dat persoonlijke contact sneller geneigd elkaar te helpen. Het leven is versneld, we leven meer online, soms kennen we onze buren nog nauwelijks. Hoe kunnen we sociale basis versterken en de informele hulp in de buurt bevorderen?

Wat hebben wij gedaan?

In Regio Midden hebben wij de challenges begeleid. In een traject van ca. 12 weken werd het idee van vraagstuk naar oplossing gebracht. De Social Impact Factory draagt actief bij om de challenge ook in andere gemeenten elders op de kaart te zetten. Ook adviseren wij en geven wij de kaders om tot een duurzaam en schaalbaar verdienmodel van de oplossing te komen.

Oplossingen

De coalitie heeft een methodiek voor wijken ontwikkeld om te analyseren wat er in een wijk nodig is om nabuurschap (informele hulp in de buurt) te bevorderen. Dit kan met behulp van digitale middelen. Het doel van de methodiek is het versterken van de sociale basis in een wijk en maatwerk kunnen leveren. Deze methodiek kunnen gemeenten en organisaties in de wijk inzetten om maatwerk te leveren om per wijk de sociale basis te versterken. Deze methodiek geeft invulling aan de onwenselijke situatie dat er momenteel niet goed gekeken wordt naar wat er is in een wijk en waar behoefte aan is. In de praktijk ontstaat het meeste namelijk organisch.

Een stappenplan kan zowel organisaties in de wijk helpen te achterhalen waar ze hun energie in moeten steken i.p.v. dat ze de behoefte voelen om alles te doen. Daarmee kunnen ze in de huidige participatiesamenleving de stroom aan subsidieaanvragen voor platforms en andere digitale tools in betere banen leiden. Daarnaast zijn ze in staat op een beter onderbouwde manier het gesprek aan te gaan met betrokken partijen over welke rollen en activiteiten noodzakelijk zijn.

Benieuwd? Bekijk hier het stappenplan en het rapport.

Betrokken partijen

Gemeente Utrecht, gemeente Zeist, Incluzio, Wijk & Co, Stichting Buurtwelzijn, Mijnbuurtje.nl en Hollandsch Welvaren.

De challenge is gestart vanuit Initiate. Initiate is een gezamenlijk innovatieprogramma van en door gemeenten mogelijk gemaakt door de VNG. Daarbij haken ook anderen aan, zoals sociaal ondernemers en kennisinstituten.

Planning

Eind maart 2016 was de Impact Presentatie. Midden juni 2016 heeft de coalitie het stappenplan afgerond is is deze, samen met het rapport te downloaden. Ook aan de slag met deze tool? Neem dan contact op met één van de coalitiepartners, of stuur een mail naar hallo@socialimpactfactory.com.

Afgeronde Challenge

Ondanks de relatieve welvaart die wij in Nederland mogen ervaren, zijn er nog altijd gezinnen die niet genoeg te besteden hebben om fatsoenlijk van te eten. Verschillende organisaties en instanties, waaronder de voedselbanken, proberen hier verandering in te brengen.

Dit is echter niet altijd genoeg. Zo willen sommige minima uit schaamte of stigma niet naar de voedselbank. Of maken minima verkeerde keuzes, zoals stelen. Dit maakt het extra schrijnend dat soms slechts gescheiden door enkele meters, goed eten wordt verspild. In deze challenge willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van voedselschaarste bij minima door gebruik te maken van regionale overschotten.

Lees meer

Afgeronde Challenge

De gemeente Zoetermeer is zoekende hoe je samen met (lokale) sociaal ondernemers werkplekken kan creëren voor mensen die niet zelfstandig kunnen zorgen voor een zinvolle dagbesteding of niet zonder begeleiding kunnen werken. Deze mensen kunnen soms doorgroeien naar (betaald) werk, maar vanwege de indeling in ‘hokjes’ en de bijbehorende (financiële) belangen is dat lastig te realiseren. Om mensen te ontwikkelen en naar vermogen mee te laten doen in de maatschappij moet het hek tussen de twee sectoren dagbesteding en gedeeltelijk betaald werk worden afgebroken. Denk hier aan een jongere die van het speciaal onderwijs afkomt en zich mogelijk kan ontwikkelen tot betaald werk.

Lees meer

Afgeronde Challenge

Stadsboerderij de Balijehoeve

De Balijhoeve is gelegen in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen en was ooit de parel van de Floriade. Stadsboerderijen zijn populair in Zoetermeer en voorzien in een belangrijke maatschappelijke behoefte. De Balijhoeve is echter sterk gedateerd, heeft een zichtbare achterstand in onderhoud en een beperkte horecavoorziening. Het vraagstuk hoe hier mee om te gaan, leidde tot het besluit van het college van Zoetermeer om met de wijk en andere belanghebbenden het gesprek aan te gaan over de toekomst van de Balijhoeve. De Samenspraakgroep Balijhoeve (SAMBA-groep) heeft met veel enthousiasme dit initiatief opgepakt, wat in maart 2016 resulteerde in de ‘Kansenkaart voor de Balijhoeve’. Op dit advies reageerde het gemeentebestuur positief, met het verzoek dit verder uit te werken. De gemeente Zoetermeer heeft de Social Impact Factory gevraagd om dit proces te begeleiden en om tot een concreet plan te komen.

Toekomstbestendige Balijhoeve
De inzet is te komen tot een stadsboerderij die op termijn zichzelf kan bedruipen, in aanmerking genomen dat de boerderij maatschappelijke opbrengsten realiseert en mogelijk ook schadelastbeperking voor de gemeente realiseert een veel hoger maatschappelijk rendement en op termijn substantieel lagere exploitatielasten voor de gemeente.

Hiertoe is de SAMBA-groep op zoek gegaan naar partners in de stad, naar strategische samenwerkingsverbanden en naar mogelijkheden om functies en activiteiten te combineren. Deze inspanningen om duidelijke en renderende samenwerkingsafspraken te maken met betrokken partijen hebben geresulteerd in het rapport “De Balijhoeve in de steigers”. In dit rapport worden de mogelijkheden voor educatie, sociale ontmoeting en zorg op de toekomstige Balijhoeve grondig verkend.

 

Hieronder schetsen wij de belangrijkste uitgangspunten:

Sociale ontmoeting en zorg
De Balijhoeve vervult een belangrijke rol in de wijk Rokkeveen, een wijk die veroudert en vergrijst. Naast fysieke renovatie van de wijk is daarom ook sociale innovatie noodzakelijk. Een aansprekende, vraaggerichte combinatie van diverse activiteiten voor jong en oud op een aansprekende locatie biedt interessante perspectieven voor meer sociale contacten en een versterking van de sociale structuur. Op een educatieve, recreatieve en zorgzame Balijhoeve ontstaat een ‘gemeenschap’ met activiteiten voor kinderen, actieve volwassenen en ouderen. De nieuwe Balijhoeve organiseert ontmoetingen, in combinatie met ‘maaltijdbereiding voor en door ouderen’, een maatjesproject completeert het ‘door en voor elkaar zorgen’. Deze cliënten wordt professionele dagopvang geboden in een inspirerende setting en mantelzorgers ontzorgd.

Ondernemende dagbesteding
Een zo natuurlijk mogelijke omgeving in combinatie met de bijzondere faciliteiten van een stads(zorg)boerderij is voor een aantal cliënten van zorginstellingen erg aantrekkelijk. Mensen met een beperking zullen ook elders op de Balijhoeve en in het Balijbos kunnen worden ingezet. De functies die zij vervullen worden optimaal afgestemd op hun ontwikkelingsmogelijkheden en zorgvuldig begeleid. De professionele begeleiding daarvan combineren we met de inzet van mensen met een beperking, mede als ontwikkelingstraject naar een reguliere functie op de arbeidsmarkt, ook voor vrijwilligers en mensen die om andere redenen op zoek zijn naar een nuttige dagbesteding zal plaatsvinden op verschillende functies op de Balijhoeve, zonder de Balijhoeve een karakter van ‘zorgboerderij’ krijgt. Ook voor wat betreft re-integratie, ‘social return’, de inpassing van vluchtelingen en wandelend vergaderen voor bedrijven biedt de Balijhoeve perspectieven om op een effectieve en efficiënte wijze een rol te vervullen.

Verdienmodel
Om toekomstbestendig te zijn en de benodigde investeringen op de lange termijn terug te kunnen verdienen, is er voor verschillende functies (recreatie, educatie, sociale ontmoeting en zorg) op de Balijhoeve een verdienmodel ontwikkeld: Horeca, verhuur van ruimtes op maat, winkel, financiering dagopvang uit zorgbudgetten, bijdragen uit fondsen en in natura door inzet van sociaal ondernemers en vrijwilligers.

Afgeronde Challenge

Futurespecs

Maatschappelijk vraagstuk
“Hoe kunnen we jongeren volwaardig mee laten doen in onze samenleving, door hen een (werk)plek te bieden die past bij hun wensen”.

Voor de challenge FutureSpecs zochten we ondernemers die hippe en coole arbeidsplekken kunnen creëren voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit de gemeente Utrecht die niet op school zitten, geen startkwalificatie, geen reguliere baan en geen uitkering hebben. Met deze challenge daagde de gemeente Utrecht ondernemers uit om met oplossingen te komen voor een groot maatschappelijk vraagstuk. Met het daaraan gekoppelde prijzengeld boost de gemeente het sociaal ondernemerschap in Utrecht.

Wat hebben wij gedaan?
De Social Impact Factory heeft gedurende 6 maanden, in nauwe samenwerking met een team vanuit de gemeente Utrecht, het proces begeleid om tot innovatieve oplossingen voor dit vraagstuk te komen. In de eerste fase hebben we input verzameld en verschillende partijen betrokken van zowel binnen als buiten de gemeente Utrecht. Ook zijn we in gesprek gegaan met de doelgroep. Eind november 2017 deden we een uitvraag en werden we verrast met meer dan 30 reacties van ondernemers! Met een groot aantal ondernemers zijn we het gesprek aangegaan en zijn de ondernemers gekozen die doorgingen naar de laatste fase. Van januari tot en met maart 2017 werkten deze ondernemers  met hulp vanuit de Social Impact Factory aan een concreet plan voor een pilot. Eind maart gaven Nelis en Fatboy Cinema een presentatie van dit plan aan de jury. De jury was lovend over beide plannen en beide sociaal ondernemers ontvingen een investeringsbedrag van €30.000 om de pilot uit te voeren in Utrecht.

Oplossingen
Stichting Nelis (opgericht in 2011 door Ian Smeyers) coacht, begeleidt en traint jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt om ze klaar te stomen voor een baan in de glasbewassing/specialistische reiniging sector. Jongeren volgen een intensief opleidingstraject en worden intensief gecoacht om voortijdige en onnodige uitval te voorkomen. Inspiratiebron voor oprichting van de stichting was voor Ian Smeyers ‘Opa Nelis’, die in de Haagse Schilderswijk jongens die dreigden af te glijden onder zijn hoede nam. De stichting heeft sinds 2011 mooie resultaten geboekt! Onder het motto: ‘Wij gunnen iedereen in Nederland een Nelis’, wil Nelis echter meer;  van stichting naar échte sociale onderneming (Nelis Co.) met een financieel duurzaam verdienmodel. Ze willen tijdens de pilotperiode o.a. Social Cleaning (glasbewassing en specialistische reiniging met sociale impact) als product in de markt zetten, het gave merk Nelis profileren zodat het nog aantrekkelijker wordt voor jongeren, intensieve samenwerking met Utrechtse partijen aangaan, jongeren inzetten die normaal gesproken buiten de boot vallen én 5 jongeren een duurzame betaalde baan aanbieden waar ze trots op kunnen zijn. De pilot periode gebruiken zij om dit te implementeren om zo een ‘proof of concept’ te realiseren en verder op te kunnen schalen in de toekomst.

Fatboy Cinema (opgericht door Omar Waseq en Yassire Raiss) is oorspronkelijk begonnen als een openlucht bioscoop ervaring in partnership met Fatboy. Ze worden geboekt voor verschillende beurzen, festivals en gemeenten. In Utrecht zijn zij bijvoorbeeld regelmatig te zien in de Winkel van Sinkel. Tijdens de pilot willen zij (naast de events) op een unieke, centrale vaste locatie in de stad Utrecht het gaafste stadsstrand van Nederland neerzetten waar je met voeten in het zand kunt genieten van uitgebreide programmering van muziek tot film en van poëzie tot toneel. Naast hun commerciële doelen willen zij als nieuwe sociale onderneming betaalde banen creëren voor kwetsbare jongeren. Jongeren krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen door middel van verschillende cursussen en krijgen intensieve begeleiding. Met een vergelijkbare geschiedenis als die van de doelgroep is er binnen het team de nodige kennis en ervaring aanwezig. Fatboy Cinema gaat  tijdens de pilot periode bovendien ook de samenwerking aan met partijen in Utrecht die ervaring hebben met het begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk. De pilot periode gebruikt Fatboy Cinema om de stap naar sociaal ondernemerschap te maken; voor bezoekers een moment van ontspanning en ontsnapping creëren én maatschappelijke impact maken door de inzet van kwetsbare jongeren in hun onderneming.

Planning
Eind maart 2017 was de finale. Vanaf april 2017 worden de pilots uitgerold en in mei 2018 geëvalueerd.